Báo cáo thực trạng ứng dụng và phát triển PMNM của HVTT VFOSSA

Báo cáo thực trạng ứng dụng và phát triển PMNM của HVTT VFOSSA do Ban OpenTour của VFOSSA thực hiện, Lê Quang Hiếu thuộc ban OpenTour trình bày.
Lê Quang Hiếu - Ban OpenTour của VFOSSA
Xem đầy đủ tại đây!